Eesti mereala planeering

Uuringud ja analüüsid

Mereala planeering koostatakse parima võimaliku teabe pinnalt. Asjakohase teabe hankimiseks tehakse alusanalüüse, rahvusvahelist koostööd Läänemere riikidega erinevate projektide raames, koostööd erinevate ametiasutustega, kohalike omavalitsustega, teadusasutustega, kohalike kogukondadega ning valdkondlike huvigruppidega.


Kohaliku omavalitsuste õigused ja soovid mereala planeerimiseks

Mereala planeeringu käigus (august 2018 - veebruar 2019) viidi läbi kohalike omavalitsuste mereala planeerimise ja reguleerimise huve ning õigusi käsitlev uuring.


Alusanalüüsid

Rahandusministeerium on tellinud ja planeerimisprotsessis on koostatud järgmised alusanalüüsid, mida rakendatakse mereala planeeringu lahenduse väljatöötamisel.

Teostaja: Hendrikson & Ko


Teostaja: Eestimaa Looduse Fond


Teostaja: Eesti Ornitoloogiaühing


Teostaja: EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse Instituut


Teostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis


Teostaja: TTÜ Meresüsteemide Instituut


Teostaja: TÜ Eesti Mereinstituut


Teostaja: MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing


Teostaja: MTÜ Pro Mare


Uuringu tulemusena valminud kaardikihtidega tutvumiseks palun kontakteeruge Triin Leplandiga, Triin.Lepland@fin.ee
Teostaja: Eesti Ornitoloogiaühing


Teostaja: Tartu Ülikool RAKE, OÜ Hobikoda ja OÜ Roheline Rada


Teostaja: Tartu Ülikool RAKE, OÜ Hobikoda ja OÜ Roheline Rada


Teostaja: Tartu Ülikool RAKE, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool


Teostaja: Artes Terrae OÜ


Teostaja: Eesti Ornitoloogiaühing


Baltic Scope

Projekti peamisteks ülesanneteks olid Eesti mereala planeerimise ette valmistamine ja piiriülese mereala planeerimise sõlmküsimuste lahendamine Eesti-Läti-Rootsi pilootalal ning Rootsi-Saksamaa-Taani-Poola pilootalal.

Aastatel 2015-2017 läbi viidud projekti Baltic Scope raames koostas Tartu Ülikooli Mereinstituut koostöös Rahandusministeeriumi ja valdkondlike huvigruppidega valdkondlikud lähteülesanded kalanduse, energeetika, meretranspordi ja merekeskkonna kohta. Lähteülesannetes on analüüsitud olemasolevat olukorda ning tehtud ettepanekuid teemadeks, mis vajavad lahendamist mereala planeeringu koostamisel. Lähteülesandeid on arvesse võetud mereala planeeringu lähteseisukohtade koostamisel.


Pan Baltic Scope

Projekti eesmärk on edendada riikidevahelist koostööd mereala ruumilisel planeerimisel ning toetada mereala planeerimist selliselt, et käsitlused omavahel võrreldavad oleksid. PanBaltic SCOPE on sellele eelnenud Baltic Scope projekti jätk. Kui eelmine projekt valmistas planeerimist ette, siis praegune tegeleb planeerimisprotsessi rahvusvahelise koordineerimisega.